Đề tài 1: Phần mềm kiểm tra trắc nghiệm môn tin học ứng dụng ngành xây dựng

Đề tài 2: Công cụ đánh giá mô hình phân tích kết cấu bằng SAP2000