• Khoa Công nghệ thông tin là một đơn vị đào tạo của Trường đại học Kiến trúc Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý và chủ trì công tác đào tạo đại học ngành Công nghệ Thông tin; 
  • Đào tạo tin học đại cương và tin học ứng dụng cho các  các ngành, chuyên ngành khác trong toàn trường; tổ chức dịch vụ đào tạo bồi dưỡng về tri thức tin học chuyên ngành hiện đại và các công nghệ, công cụ tin học phù hợp với yêu cầu của xã hội và các doanh nghiệp;
  • Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực liên quan.