• Mục tiêu chiến lược của Khoa Công nghệ thông tin là phát triển trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của xã hội; góp phần xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trở thành Trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có tính hội nhập cao; phấn đấu, nỗ lực để hình thành một Trường Đại học mang bản sắc và văn hóa riêng biệt, lấy những giá trị cơ bản của con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững; đồng thời là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão được tự do trao đổi, khám phá, sáng tạo khoa học và học tập.
  • Khoa Công nghệ thông tin phát triển trên tinh thần về Giá trị cốt lõi của  Trường Đại học Kiến trúc Hà nội:

                            “Chất lượng cao - Sáng tạo - Tiên phong - Tích hợp - Trách nhiệm - Phát triển bền vững”;

  • Đội ngũ giảng viên và cán bộ khoa học đạt trình độ khu vực, đồng thời thu hút nhân tài trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
  • Xây dựng thành công nội dung, chương trình đào tạo tiên tiến, gắn kết chặt chẽ đào tạo với khoa học công nghệ hướng tới hội nhập quốc tế;