THÔNG BÁO CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY CHO SV K18CNTT VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023