News Updates

THÔNG BÁO: LỊCH VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1

1). Lịch kiểm tra: 8h, thứ 3 ngày 1/12/2020. Địa điểm: phòng học I.802

2). Hình thức kiểm tra: GV đánh giá kết quả thực hiện dựa trên Bảng kế hoạch đồ án tốt nghiệp mà SV đã nộp.

3). Yêu cầu đối với SV khi đến kiểm tra cần hoàn chỉnh và mang theo các tài liệu sau:

            - Bảng Theo dõi thực hiện ĐATN (có xác nhận của GV ở những lần SV thông bài)

            - Phiếu kiểm tra tiến độ (theo mẫu gửi kèm), có chấm điểm, ký xác nhận của GV và SV. Nội dung đánh giá điểm, tham khảo phần Ghi chú trong Phiếu kiểm tra.

            - Nội dung thuyết minh ĐATN, có xác nhận của GV

            - Các file máy tính của nội dung đồ án