THÔNG BÁO: VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC MIỄN HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ ÍT .